Informace GDPR

Společnost EMRIS, spol. s r.o., IČ: 26177463 (dále jen „společnost") usiluje o zajištění spokojenosti svých zákazníků a získání jejich důvěry i tím, že společnost jako celek a jí dodávané produkty umožňují naplnit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „nařízení") a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 

Dovolujeme si Vás ujistit o následujícím:

  • Osobní údaje naše společnost zpracovává v souladu s právními předpisy a postupuje s odbornou péčí.
  • S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, společnost provedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, tak aby zejména nemohlo dojít k náhodnému nebo protiprávnímu přístupu k osobním údajům, k jejich zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpracování nebo přenosu osobních údajů, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  • Společnost přijala interní předpisy upravující organizační a technická opatření a postupy a s nimi spojené povinnosti zaměstnanců, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů.
  • Společnost zavázala své zaměstnance, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů nebo mají k těmto osobním údajům přístup, povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, o nichž se dozvěděli v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
  • Naše společnost je v pozici zpracovatele osobních údajů nápomocna prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření za účelem splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III nařízení, připravena správci poskytnout přiměřenou součinnost při plnění povinností podle článků 32 až 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, které má jako zpracovatel k dispozici. Společnost je dále připravena poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že plní povinnosti zpracovatele stanovené v příslušných právních předpisech.
  • Mezi základními bezpečnostními vlastnostmi dodávaných produktů je možnost nastavení obrany proti neoprávněnému přístupu a ztrátě, zničení, padělání nebo úniku osobních údajů produktem zpracovávaných.

                                                                                                                                                    Vedení společnosti a EM tým GDPR